REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM WYDAWANEGO PRZEZ SALON SEKRET PIĘKNA, ZWANY DALEJ “WYDAWCĄ”.

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w salonie) i do przyjmowania go do realizacji w Salonie Sekret Piękna z siedzibą w: 31-409 Kraków, ul. Jana Jana Woronicza 12.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher może być realizowany wyłącznie w Salonie Sekret Piękna.
 4. Voucher może być zrealizowany w Salonie Sekret Piękna zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi w Salonie Sekret Piękna.
 5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 7. Salon nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Salonu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 60 dni od daty zakupu Vouchera.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w recepcji Salonu Sekret Piękna (tel. 792 012 071, e-mail:sekret.piekna.krakow@gmail.com).
 2. Salon Sekret Piękna przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności oraz numer Vouchera.
 3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
 5. Salon Sekret Piękna ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
  • upłynął termin ważności Vouchera,
  • uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje paragon.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Salon Sekret Piękna na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
 3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest paragon wydany przy zakupie Vouchera.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.sekretpiekna.me oraz w recepcji Salonu Sekret Piękna. Salon ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w recepcji Salonu Sekret Piękna.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.